Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak mediace pomáhá v pracovních vztazích

Mediace v práci

Mediace nachází uplatnění nejen při řešení osobních sporů, ale i v pracovních vztazích. Nápomocná může být například při řešení konfliktů mezi kolegy nebo třeba mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným. 

Autorkou článku je Mgr. Jitka Zelenková.

Co je smyslem pracovního práva z pohledu vztahů? 

Důvodem vzniku pracovního práva je samotná ochrana pracovních vztahů. V praxi to znamená ochranu slabší strany, zaměstnance, aby měl například bezpečné a uspokojující podmínky při výkonu práce, byl spravedlivě odměňován, jednalo se s ním s respektem a úctou. Zároveň i zaměstnanec, byť na něj pracovní právo hledí jako na slabší stranu, má povinnosti, které musí plnit. Vztah zaměstnanec – zaměstnavatel je soubor práv a povinností, které mají obě strany. 

Ať už se jedná o jakékoliv vztahy, nejen ty pracovní, je důležité, aby v nich byly zachovány určité hodnoty. V pracovních vztazích půjde zejména o právo na uznání, důstojnost, respekt. Pokud se tyto hodnoty začnou vytrácet, vztahy se začínají vychylovat z rovnováhy. A následně mohou ztrácet stabilitu. V pracovních vztazích to může mít v důsledku vliv například na výkonnost zaměstnance a ztrátu motivace.

Objevit se může:

  • nepříjemná nálada na pracovišti,
  • změny v odměňování – jako typický příklad lze uvést snížení osobního ohodnocení atd.,
  • nespokojenost s výsledky ze strany vedení,
  • a zavádění změn ve fungování – ať už se jedná o změny strukturální či systémové.

Úskalím pracovních vztahů pak mohou být (a v reálu se tak děje) nevyvážené role jednotlivých zaměstnanců v horizontálních a vertikálních pracovních vztazích. Typickým příkladem pro vertikální vztah je pozice vedoucího oddělení a jeho podřízeného. U horizontálních vztahů se jedná o vztahy mezi zaměstnanci, kteří jsou na stejných úrovních pracovních pozic. Může se také jednat o vztahy mezi zástupci zaměstnanců (odborovými organizacemi) a zaměstnavateli (organizacemi zaměstnavatelů). 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Otázky a odpovědi: Vše, co potřebujete vědět o zkoušce zapsaného mediátora

Má mediace své využití v pracovních vztazích?

Mediace umí řešit i složité situace, protože v sobě zahrnuje oblast sociologickou, psychologickou a právní. Tyto oblasti jsou následně propojeny prostřednictvím technik a dovedností osobou mediátora. Právě proto může mít mediace maximálně možnou míru úspěšnosti v jednotlivých střetech a konfliktech vznikající v pracovních vztazích, protože její perimetr je velmi široký – co se týče použití na různé typy konfliktů, osobností a okolností, které mají na vyřešení situace vliv.

Mediace stojí na obdobných zásadách jako pracovní vztah. Jedná se zejména o zásadu rovnosti – kdy se na strany vstupující do mediace hledí jako na rovnocenné účastníky. A to bez ohledu na jejich postavení v rámci hierarchické struktury zaměstnavatele. Mezi další zásady mediace, které jsou společné se zásadami v pracovních vztazích patří zásada dobrovolnosti – kdy záleží na účastnících sporu, zda si jako prostředek řešení sporu zvolí mediaci. Stejně jako mají zaměstnanci svobodu při volbě zaměstnání. 

Větší či menší nedorozumění jsou v pracovních vztazích na denním pořádku. Na jednotlivých účastnících konfliktů poté záleží, jak jsou schopni je řešit a vyřešit a jaké k tomu mají podmínky.

Pokud se nedorozumění nedaří vyřešit, stávají se z nich nepříjemné až chronické konflikty. Tyto střety mohu trvat různě dlouho a mohou mít různé důsledky. Jednat se může například o snížení výkonnosti zaměstnance, ovlivnění chodu celého oddělení (fluktuace zaměstnanců) apod. 

Mediace je v konfliktech vyplývajících z pracovních vztahů účinnou alternativou oproti různým postihům zaměstnanců, kteří se dostanou do konfliktů. Právě prostřednictvím mediace je možné analyzovat danou situaci, vztahy mezi účastníky a následně je podpořit při hledání řešení a uzavření situace.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak nákladné je řešit spor pomocí mediace?

Co to je mediační doložka a kdy ji využít? 

Mediační doložka je nástroj pro postup při řešení konfliktů, který se v zahraničních pracovních vztazích objevuje velmi často. Jako účinný nástroj je používán pro řešení konfliktů v pracovních vztazích v Belgii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku a ve Spojených státech amerických.

Takové ustanovení v pracovní smlouvě může vypadat jednoduše, např.: Účastníci této smlouvy se zavazují pro konflikty vyplývající z pracovního vztahu, který je upraven touto smlouvou, řešit takové konflikty prostřednictvím mediace. Dále je pak do praxe upraven postup, jakým budou účastníci při využití tohoto ujednání postupovat.

A jaká je záruka takového ujednání? Může se jednat například o zásadu dobré víry, kdy strany, které budou s takovým ujednáním souhlasit, jednají s cílem toto ujednání dodržovat. To znamená, že úspěšnost dodržování smluv stojí a padá na ochotě a vůli účastníků ji dodržovat a na jejich kompetentnosti.

V českém právním řádu není mediační doložka (zatím) jako nástroj pro postup využití mediace při řešení konfliktů zakotvena. Otázka je, jaký vliv by měla na vývoj v pracovních vztazích a vývoj společnosti jako takové, pokud by byla automaticky součástí smluv upravující pracovní vztahy. Ať už by se jednalo např. o smlouvy o poskytování služeb, různé typy dohod a také pracovní smlouvy zahrnující pracovní vztahy na plný/částečný pracovní úvazek. Stejně tak ve školství by tento typ doložky mohl podpořit funkční a dlouhodobě udržitelné pracovní vztahy a další motivaci pro jejich fungování. 

Typy pracovních sporů

Čím dál častěji se mluví o specifických typech pracovních sporů, jakými jsou mobbing, bossing a staffing. Jejich základem je nezdravé pracovní prostředí, většinou dlouhodobě neřešené ze strany odpovědných osob, což má za následek dysfunkční pracovní vztahy. 

Mediace je efektivní nástroj pro řešení různých typů sporů. Mediace pracuje s konfliktem v aktivní i chronické fázi.

Aktivní fází může být například situace, kdy si kolegové dělají různé typy schválností. V chronické fázi se jedná o konflikty, které se neřeší, ale přesto bublají pod povrchem. Všichni zúčastnění ví, že něco není funkční, ale všichni/většina se tváří, že ano. Přičemž frustrace stoupá.

Můžete si to představit jako v tom vtipu, kdy se porouchá vlak a nejede dál. Angličani se rozhodnou jít tlačit, Francouzi si na to někoho najmou a Češi se tváří, že vlak jede dál. Mediace konflikty řeší, účastníci jsou aktivně zapojováni do samotného procesu mediace a mediátor je jejich průvodčí, kdy aktivně podporuje jejich kompetence v celém mediačním procesu. Mediace je vhodnou prevencí na tyto typy pracovních sporů zejména tím, že podporuje rozhodovací kompetence jednotlivých účastníků.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi

Vyberte si z mediačních kurzů

Na kurzech mediace se dozvíte, jaké jsou zásady mediace, jakou oblast pokrývá a jaké má či nemá mediace výsledky. Zároveň si povíme, kdo může být mediátorem a jaká je jeho role. Jednotlivé kurzy zahrnují teorii i praxi, protože věříme, že teorie tvoří jen menší část celého komplexního celku. Neváhejte a vyberte si z nabídky kurzů ten pravý pro vás. 

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top