NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak postupovat, když vám soud nařídí mediaci

Soud v některých případech může nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Co to v praxi znamená? A jaké z toho pro vás plynou povinnosti?

Co může soud nařídit?

Soud nikdy nemůže nařídit mediaci. Mediace je proces, během kterého se vyjednává o tom, jak vyřešit spornou věc mimosoudně tak, aby výsledek obě strany vnímaly jako v danou chvíli nejlepší možný a úlevný.

Velmi často se ale stává, že náklady (částky) spojené se soudním projednáváním sporu (soudní poplatek, náklady na advokáta, náklady na znalce apod.) výrazně převyšují částku, o kterou se vede spor.

Například: strany se 8 let soudily o náhradu škody ve výši 220 000 Kč. V době uzavření mediační dohody byly náklady jedné strany 200 000 Kč, náklady druhé strany 500 000 Kč a dalšího účastníka řízení 300 000 Kč. Tyto náklady jim už nikdy nikdo nevrátí.

Zejména u rodinných sporů se také stává jedna věc. Soudce vidí, že pokud se bude věc projednávat soudně, bude zvát svědky a probírat se důkazy, velmi těžce tento spor dopadne na vztahy v široké rodině. 

Jestliže má soudce za to, že by bylo (lidsky, vztahově) vhodnější a/nebo (finančně, časově, energeticky) levnější, kdyby byly strany sporu schopné si konflikt vyřešit vlastním zapojením do procesu hledání řešení, může jim nařídit pouze tzv. první setkání se zapsaným mediátorem.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak může mediace ovlivnit běh promlčecí lhůty

Co je první setkání se zapsaným mediátorem?

Informativní schůzka, na které mediátor stranám vysvětlí, co mediace je a co není. A také co by od mediátora mohly čekat, a co naopak mediátor nedělá nebo dělat nesmí. Krátce si s nimi také promluví o jejich očekáváních od soudu a soudního projednávání, případně o výsledku soudu.

První setkání se zapsaným mediátorem končí:

  • vydáním potvrzení – mediátor vydá stranám potvrzení pro soud, že strany splnily povinnost se s mediátorem setkat. Toto potvrzení vydá podle zákona o mediaci vždy mediátor stranám (nikoliv soudu!), a to ať už se pro samotnou mediaci rozhodnou, nebo ne.
  • dotazem na strany sporu, zda chtějí svůj spor řešit mediací, a zda ho chtějí řešit u něj, nebo u jiného mediátora. To, že soud nařídil setkání s konkrétním mediátorem, neznamená, že strany sporu musí mediaci absolvovat u něj. Strany mají vždy možnost výběru mediátora pro svou mediaci. Jiného mediátora si mohou vybrat třeba kvůli vzdálenosti, ceně nebo prostě proto, že mají specifický typ sporu a potřebují někoho, kdo se ve sporné oblasti dobře orientuje. V takovém případě si od mediátora, který byl ustanoven soudem, odnesou potvrzení (které pošlou soudu) a zkontaktují mediátora, kterého si samy vybraly.

Co soud nařídit nemůže?

Soudce, a to ani kdyby to vnímal jako jedinou možnost, jak lidem zachránit peníze a vztahy, nemůže nařídit samotnou mediaci.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je to mediace a z jakých úhlů pohledu na ni lze pohlížet

Kdy soud může nařídit setkání s mediátorem?

Kdykoliv, když to bude konkrétní soudce považovat za účelné a vhodné.

Jaké mám potom povinnosti?

V usnesení o uložení povinnosti setkat se s mediátorem, které od soudu dostanete, bude vždy uvedeno jméno mediátora. V lepším případě i adresa a mailový a/nebo telefonický kontakt. V každém případě si budete moct kontakt na ustanoveného mediátora během několika vteřin najít na internetu.

Mediátora pak musíte ve lhůtě stanovené soudem (nejčastěji 10 pracovních dnů) kontaktovat se žádostí o navržení termínu pro uskutečnění nařízeného setkání.

Co když tuto povinnost nesplním?

Pokud povinnost uloženou soudem nesplníte, mohou se stát dvě věci:

  • soud vám nemusí přiznat (úplně nebo částečně) náhradu nákladů, které jste se sporem měli (soudní poplatek, právní zastoupení, znalecké posudky atd.) nebo
  • máte štěstí na mediátora, a mediátor vás kontaktuje sám. Mediátor ale tuto povinnost nemá. Pokud jste zastoupeni advokátem, je většinou možné si kontakt na advokáta najít a mediátor pak kontaktuje jeho. Pokud ale zastoupení nejste, mediátor skutečně nemá povinnost vám psát dopisy (nebo dokonce doporučené dopisy). Je tedy možné, že pokud mediátora nezkontaktujete, bude (většinou po 3 měsících) pokračovat soudní spor, kde se vás bude soudce ptát na důvod nesplnění vaší povinnosti. A vracíme se k bodu výše – nemusí vám přiznat náhradu nákladů.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci?

Kolik zaplatím za setkání s mediátorem?

Odměna mediátora za nařízené setkání je daná vyhláškou a činí 400 Kč za započatou hodinu (pokud je mediátor plátcem DPH, připočte se k částce 21 %). Jestliže jsou na setkání dvě strany sporu, částka se dělí dvěma. Pokud jsou tři strany, dělí se třemi. Pokud se nařízené setkání odehrává individuálně s každou ze stran, platí každá strana 400 Kč za započatou hodinu.

Jak může skončit setkání s mediátorem?

  1. Strany (nebo jedna z nich) mediaci nechtějí a setkání skončí tím, že mediátor stranám vydá potvrzení o tom, že se dostavily a tím splnily povinnost uloženou soudem.
  2. Strany mediaci chtějí, ale ne u mediátora, se kterým jim bylo uloženo se setkat. Postup bude stejný jako v bodě 1. Mediátor stranám vydá potvrzení o splnění povinnosti, a je potom na nich, aby se dohodly na mediátorovi jiném a oslovily ho.
  3. Strany mediaci chtějí a chtějí ji u tohoto mediátora. Potom podepíší smlouvu o provedení mediace (zapsaný mediátor má zákonem stanovenou povinnost začít mediovat až po uzavření smlouvy o provedení mediace). Není možné, aby se klienti domnívali, že jsou stále na nařízeném setkání za 400 Kč na hodinu, a mediátor jim dal po 3 hodinách zpětně podepsat smlouvu o provedení mediace a chtěl po nich 10 tisíc Kč). Mediace může začít po podpisu smlouvy o provedení mediace. Podpis smlouvy a mediace mohou přímo navazovat na nařízené setkání nebo se strany s mediátorem mohou domluvit na jiném termínu.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKŘešení sporů metodou collaborative law vs. mediace

Kolik zaplatím za mediaci?

To je velmi různé. Cena je smluvní a může se lišit podle lokality, kde mediátor své služby poskytuje, podle náročnosti kauzy a podle řady dalších faktorů. Cenu klienti musí (tak praví zákon) znát před započetím mediace.

Pokud jste na mediaci zažili jiný postup (např. jste si mysleli, že jste stále na nařízeném setkání, protože jste nepodepsali smlouvu, nebo jste smlouvu byli nuceni podepsat až na závěr jednání, nebo jste dostali smlouvu až na jednání – bez možnosti si ji v klidu přečíst – s tlakem na rychlý podpis a se slovy „to je jen taková formalita“ apod.), je to porušení zákona o mediaci a je velmi vhodné podat stížnost na mediátora na Ministerstvo spravedlnosti.

Co dělat, když mediaci chci, ale ne u mediátora, kterého mi nařídil soud?

Jak už bylo napsáno výše, pokud se strany dohodnou na jiném mediátorovi, osloví ho. O tom, že mediaci zahájily a že ji zahájily u jiného mediátora, mohou informovat soud.

Zjistěte více

Chcete se o mediaci dozvědět více? Nenechte si ujít další články v blogu. Chcete si osvojit techniky používané při mediaci? Přihlaste se na prakticky zaměřený kurz pod vedením profesionální mediátorky

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top