NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Co můžete očekávat od mediace

Slovo mediace je tu s námi již od počátku 90. let. Přesto mu ale stále málo lidí rozumí. Slyšeli jste slovo mediace poprvé? Například u soudu jako doporučený, či nařízení krok? Nebo při neshodách v rodinných záležitostech, komunikačních problémech na pracovišti nebo při ostřejší výměně názorů mezi sousedy?

V článku se mimo jiné dozvíte:

Co to je mediace

Mediace je komunikační metoda, při níž se zjišťují zájmy, přání a potřeby jednotlivců. A následně se podle možností a podmínek obou zainteresovaných stran hledá takový průnik, se kterým budou všichni spokojeni.

Výhodou mediace je, že hledá způsoby k tomu, aby jeden druhého skutečně slyšel. A zároveň hledá taková řešení, která:

 • budou rychlá,
 • vítězi se stanou obě strany
 • a ty díky tomu svou situaci lépe zvládnou.

Jedná se tedy o řízenou komunikaci mezi dvěma, nebo více stranami. Této komunikace se mimo obou stran sporu/konfliktu účastní také mediátor.  Jeho úkolem je držet strukturu celé konverzace během sezení.

co je mediace

ČTĚTE TAKÉ článek Jak mediace pomáhá v pracovních vztazích.

Role mediátora v mediaci

Samotná mediace (velice zjednodušeně) dává oběma stranám prostor k vyjádření, vysvětlení a sdělení všech informací, které považují za nezbytné. Mnohdy je však těžké druhého slyšet. A právě proto se mediace účastní mediátor.

Mediátor umí jinými slovy popsat pohled jednoho i pohled druhého. A najít mezi oběma těmito pohledy průsečík.

ČTĚTE TAKÉ článek Proč mediátor v mediaci nehledá vinu.

Kdy je mediace úspěšná?

Mediace se řídí svými pravidly a mediátor ji řídí pomocí řady komunikačních metod. Těmi lze docílit toho, aby se zainteresované strany uslyšely, pochopily se a dohodly se na řešení.

Ale pozor – řešení nebo dohoda nemusí být jediným úspěšným zakončením celé mediace. Mediace jako taková pracuje nejen s fakty, ale zejména s pocity, naladěním a celkovými možnostmi všech stran. Jako úspěch proto můžeme považovat také to, že obě strany byly vůbec ochotné se sejít a mluvit spolu.

Jestliže mediace dospěje do fáze hledání řešení, mělo by znesvářeným stranám (až za sebou zavřou dveře mediační místnosti) přinést nejenom spokojenost s výsledkem, ale také oddech, že už je to za nimi.

úspěšná mediace

Co předchází mediaci

Ještě před započetím mediačního procesu mediátor své klienty obvykle seznámí s mediační smlouvou. Může to být těsně před začátkem mediace v mediační místnosti, nebo dříve v rámci elektronické komunikace. Mediační smlouva obsahuje všechny náležitosti nutné k provedení mediace. Následně se obě strany s mediátorem dohodnou na termínu setkání.

Po uvedení do mediační místnosti mediátor své klienty seznámí s tím:

 • co je to mediace,
 • jak bude probíhat,
 • na jakých stojí principech
 • a jaká jsou nezbytná pravidla k jejímu plynulému a efektivnímu průběhu.

Nyní může začít samotná mediace.

Fáze mediace 

Kompletní mediace prochází mnoha fázemi. Pro klienty jsou však nejdůležitější zpravidla dva momenty:

 • Dotazování se
 • Hledání řešení

ČTĚTE TAKÉ článek Jak probíhá mediace: nejčastější otázky a odpovědi.

Fáze dotazování

Mediátor se nejdříve potřebuje:

 • zorientovat v tom, co se stalo,
 • znát pohled obou klientů na situaci.

Nejdříve se mediátor ptá na průběh událostí. K co nejlepší orientaci je pro mediátora stěžejní zeptat se nejdříve na pohled jednoho klienta, a pak druhého klienta. V mediaci totiž platí pravidlo nestrannosti

Co je pravidlo nestrannosti? Tkví v tom, že každý z klientů dostane potřebný čas na to říct, co potřebuje.

Díky tomuto pravidlu si mediátor vytváří určitou mapu celé situace. Pomocí vhodně pokládaných otázek se pak klienti snaží na základě svých přání, možností a zdrojů (časových i finančních) sladit a najít průnik k dosažení vytouženého cíle.

V konfliktu je běžné, že se strany navzájem neslyší. A pokud spor trvá dlouho, ani se už slyšet nechtějí.

Například: jeden z klientů nemá ponětí, proč druhý klient stále dokola opakuje určitý moment. Ten moment ale může být rozhodující. Jeden ho vnímá jako naprosto stěžejní bod a nepopiratelný aspekt celé situace. Druhý však vůbec nerozumí, proč se o něm stále hovoří.

Nyní přichází mediátor, aby pomocí vhodných otázek a komunikačních technik dopomohl k nalezení společné řeči. A právě v momentu tzv. spojení klientů je na řadě fáze hledání řešení.

CHCETE SE NAUČIT mediaci? Vyberte si kurz mediace.

Fáze hledání řešení

Jakmile jsou oba klienti nakloněni variantě dohodnout se, ladí se témata, na nichž se shodnou a o nichž se chtějí bavit. A klienti řeknou všechny možnosti, které je k danému tématu v rámci řešení napadnou.

Ale mediace jde v rámci hledání řešení ještě o krůček dál. Mediátor se dále ptá na podmínky, za kterých dané řešení bude platit a na pojistky. Tedy, co se stane „když”.

Například:

 • Když jeden druhému nezavolá.
 • Když jeden onemocní.
 • Když druhý nezaplatí fakturu.
 • Když tráva nebude posekaná.
 • Když zasáhne vyšší moc.
 • A podobně.

Tyto pojistky jsou velmi důležitou součástí dohody, protože udávají postup řešení nenadálé, ale možné situace. Pro fungování dohody jsou tyto pojistky nepostradatelné. Klienty totiž učí komunikovat mezi sebou do budoucna.

Život není černobílý. V následujících dnech, týdnech, nebo měsících se může udát nepřeberné množství situací. Proto je dobré upozornit na co nejvíce z nich, vyvarovat se jim, a díky tomu dát jakýsi návod na další a zatím nezmíněné pojistky.

výhody mediace

Mediační dohoda

Pokud klienti dojdou k dohodě, je možné ji na místě ihned sepsat. Samotnou dohodu sepisují/diktují klienti mediátorovi a ten jim ji odevzdá. V takovém případě si ji klienti mohou ponechat nebo ji mohou dále předat svým právním zástupcům.

Proč mediátor nesepisuje mediační dohodu? Je to jednoduché. Mediátor není advokát a jeho úkolem není správně formulovat dohodu pro soud. Jeho úkolem je dovést lidi k nalezení řešení, aby mohli v klidu spát a nebudili se děsem ze sporů nebo žaloby.

Mediační dohodu po právní stránce náležitě formuluje až právní zástupce. V této formě pak může být založena do spisu a předložena soudu.

Závěrem

Po celou dobu trvání mediace slouží mediátor jako nestranný článek v rozhovoru a oběma klientům pomáhá stejným způsobem.

Mediátor respektuje 3 nejdůležitější pilíře celé mediace:

 • mlčenlivost,
 • nestrannost
 • a dobrovolnost.

ČTĚTE TAKÉ článek Mlčenlivost jako jeden ze základních principů mediace.

Díky tomu je mediace krásnou komunikační metodou, pomocí níž je možné  vyřešit nesnadnou situaci a pomoci lidem s nalezením řešení.

AUTORKOU ČLÁNKU je Mgr. Tereza Dolgunov.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top