NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Přítomnost advokáta u mediace: Je to možné?

Smí být advokát u mediace a u setkání s mediátorem, které stranám nařídil soud, přítomen? A jak je to s povinností mlčenlivosti advokátů?

Záleží na obou stranách

Obecně mám za to, že stranám jako zapsaná mediátorka nemůžu (a nechci) přítomnost právních zástupců (advokátů) zakázat. Mediace se od jiných způsobů řešení konfliktů liší i tím, že obsah, rozsah i podmínky, za kterých se odehrává, jsou plně v rukách stran.

Strany by se tak měly cítit co nejkomfortněji – a do komfortu patří prioritně i pocit bezpečí, který jim může dodat právě přítomnost jejich advokáta.

Advokát u soudně nařízeného setkání

V soudem nařízeném setkání s mediátorem jde (minimálně z pohledu stran) o „něco, co vlastně patří do soudního řízení“. A podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

Je tedy klidně možné, aby na nařízené setkání přišel advokát (nebo kdokoliv jiný) společně se svým klientem. V průběhu setkání se mohou radit (a to i o samotě). V každém případě ale nařízené setkání vede mediátor a tuto jeho roli musí respektovat nejen účastníci, kterým setkání s mediátorem nařídil soud, ale i jejich advokáti.

Účel soudně nařízeného setkání

Cílem nařízeného setkání s mediátorem je vysvětlit stranám:

  • Co je mediace
  • Jaká je role mediátora
  • K čemu by mediace mohla být právě jim
  • A také zjištění jejich očekávání od případné (již dobrovolné) mediace

Může se stát, že advokát svému klientovi mediaci nedoporučí. To je v pořádku, strana prostě na radu advokáta dala přednost soudnímu projednávání své věci před osobním zapojením do procesu hledání řešení a nalezení takového výsledku, který by jí mohl ulevit.

Co je u soudně nařízeného setkání zakázáno

Co naopak možné není, je přítomnost pouze advokáta na nařízeném setkání s mediátorem. Zapsaný mediátor má povinnost vystavit účastníku řízení doklad o tom, že tento člověk splnil soudem nařízenou povinnost a dostavil se na nařízené setkání.

Pokud se takový člověk nedostaví (a pošle za sebe advokáta), nemůže mediátor potvrzení na jméno účastníka vydat.

Advokát u dobrovolné mediace

Při mediaci, pro kterou se strany rozhodly dobrovolně, se přítomnost advokátů, stejně jako kohokoliv dalšího, stává předmětem vyjednávání. Pokud člověk mediaci chce, ale pouze za podmínky, že bude přítomen jeho advokát, musí se druhá strana sama rozhodnout, jestli pro ni je tato podmínka přijatelná.

V praxi pak obvykle v této situaci přijdou s advokáty obě strany. Pokud by ale druhá strana s tím, aby u mediačního jednání byl přítomen advokát, nesouhlasila, mediace se pravděpodobně neuskuteční.

TIP: Rádi byste se o mediacích a práci mediátora dozvěděli více? Navštivte můj mediační výcvik, na kterém vás naučím vše podstatné včetně důležitých mediačních technik.

Advokát pouze jedné strany

Smí být u mediace nebo nařízeného setkání přítomen advokát pouze jedné strany? Samozřejmě, pokud s tím obě (všechny) strany sporu souhlasí.

Znamená to, že mediátor musí předem vědět, zda strany mají nebo nemají v úmyslu přijít se svými advokáty. Pokud zjistí, že jedna ze stran se svým právníkem přijde, musí to sdělit druhé straně. Ta musí mít vždy možnost se rozhodnout, jak se zachová.

V podstatě má na výběr ze tří možností:

  • Mediaci odmítnout
  • Přijít se svým právním zástupcem
  • Mediace se zúčastnit s tím, že tam bude pouze advokát druhé strany

Co když ale jedna ze stran přijde se svým advokátem, aniž by dopředu o tomto svém úmyslu mediátora informovala?

V takovém případě musí mediátor nechat druhé straně čas a prostor na to, aby se rozhodla až na místě, kterou ze tří výše uvedených možností využije. Je tedy možné, že mediace vůbec nebude zahájena, i když jsou všichni přítomni.

Povinnost mlčenlivosti advokáta u mediace

Je důležité zmínit, že zapsaný mediátor má zákonnou povinnost mlčenlivosti, která se vztahuje na vše, co se při mediaci nebo při její přípravě dozvěděl. Samy strany, ale ani jejich advokáti, tuto povinnost mlčenlivosti nemají.

TIP: Přečtěte si jeden z mých předchozích článků, ve kterém se věnuji povinnosti mlčenlivosti mediátorů.

Pokud jsou na mediaci přítomni advokáti obou stran, domnívám se, že síly jsou vyvážené a pokud jeden z advokátů použije informace z mediace v soudní síni, druhý advokát může reagovat.

Jestliže ale jedna ze stran připustí účast pouze advokáta druhé strany, mohla by být v případě, že se na mediaci nedojde k dohodě a spor bude pokračovat u soudu, ve velké nevýhodě.

Proto je možné – a domnívám se, že velmi vhodné, se stranami a advokátem domluvit „dohodnutou“ mlčenlivost a nechat ho podepsat prohlášení. V tom se zaváže, že vše, co se na mediaci dozví a informace o průběhu mediace, bude považovat za důvěrné a tudíž je nepoužije ani před soudem.

Ať už advokáti u mediaci jsou nebo ne, mediace ani nařízené setkání s mediátorem nesmí nikdy sloužit ke křížovému výslechu účastníků advokáty druhé strany, ani k jiným podobným útokům. Za to, aby se nic takového nedělo, je vždy odpovědný mediátor.

Video týkající se toho, kdo může být přítomen u mediace, můžete shlédnout zde https://www.youtube.com/watch?v=IsHKadwXgmw.

Zajímá vás ze světa mediace více?

Přihlaste se na můj kurz Výcvik mediace, na kterém se za pouhých 6 dní naučíte vše důležité pro vykonávání této profese.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top