NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak se stát zapsaným mediátorem

Chcete se vydat na dráhu zapsaného mediátora? Zajímá vás, co je třeba zařídit před tím, než přistoupíte k samotné zkoušce? A jak vlastně zkouška probíhá?

Složte zkoušku

Existuje jediný způsob, jak se stát zapsaným mediátorem. Složit státní zkoušku před komisí na Ministerstvu spravedlnosti (pouze advokáti musí tuto zkoušku složit před komisí u České advokátní komory).

Jak se přihlásit

Uchazeč o zkoušku zapsaného mediátora musí poslat na MSp (advokáti na ČAK) písemnou žádost o vykonání zkoušky. Co musí obsahovat žádost o zkoušku mediátora, upravuje § 3 vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

Zdroj: http://www.freepik.com Designed by Jannoon028 / Freepik

Co uvádět v žádosti

V žádosti o vykonání zkoušky uchazeč uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
 • druh zkoušky, kterou požaduje vykonat,
 • datum a podpis.

Co k žádosti připojit

K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí:

 • doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci,
 • informaci o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace,
 • kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu, nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu,
 • v případě žádosti o vykonání pouze zkoušky z rodinné mediace ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky mediátora.

K žádosti o opakování zkoušky a k žádosti o stanovení jiného nebo dalšího termínu uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci.

Z výše uvedeného vyplývá, co vše musí žádost obsahovat. Častá je ale otázka, co je přesně míněno „informací o absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace“. Znamená to, že ministerstvu podáte informaci o tom, zda a jaké školení v oblasti mediace jste absolvovali a zda a jak dlouho už mediaci poskytujete jako nezapsaný mediátor. Touto informací může být i to, že jste žádné skolení neabsolvovali a reálnou mediaci jste nikdy v životě nevedli.

TIP: Zúčastněte se mého kurzu Výcvik mediace a naučte se na něm vše podstatné pro vykonávání profese mediátora za pouhých 9 dnů.

Jaká je úspěšnost u zkoušky

Celková úspěšnost u zkoušek mediátora je na MSp 39,11 % (Brzobohatý, Robin, Poláková, Lenka, Horáček, Tomáš: Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Wolters Kluwer 2016. Str. 52), což ovšem není počet těch, kteří zkoušku složili napoprvé.

Vřele doporučuji nějaký kurz absolvovat. Státní zkouška na MSp totiž není „vstupenkou“ do mediačního světa, ale „osvědčením“, že už jste úskalí mediace zvládli a že dokážete všechny mediační finesy uplatnit v praxi na „státem ověřené úrovni“.

TIP: Absolvovat můžete můj vlastní kurz Výcvik mediace, který se zaměřuje na důležité mediační techniky a poznatky ze světa mediace.

Zdroj: http://www.freepik.com Designed by jcomp / Freepik

Co musíte splnit pro to, aby vás ke zkoušce pustili

Abyste vůbec mohli zkouškou zapsaného mediátora projít, musíte:

 • Mít VŠ vzdělání (Bc. nestačí)
 • Poslat žádost o vykonání zkoušky na Ministerstvo spravedlnosti
 • Zaplatit poplatek 5 000 Kč

Jak zkouška probíhá

Ústní část zkoušky je dvouhodinová. Po příchodu do mediační místnosti dostanete k dispozici název kauzy a základní informace pro mediátora, tzn. kdo o mediaci požádal, jména stran, jejich věk a velmi obecně to, čeho se kauza týká.

Zdroj: http://www.freepik.com/free-photo/executives-talking-to-a-candidate_858562.htm Designed by Freepik

Na co se u zkoušky zaměřit

Zkouška je postavena tak, že roli mediátora, proces a principy mediace už mediátor se stranami probral „někdy dříve“. U zkoušky je tedy potřeba jen vyjednat se stranami pravidla, za jakých bude mediace probíhat.

Uchazeč má k dispozici 1 hodinu, během které by měl ukázat:

 • Jak rozumí případu a postoji stran
 • Jak umí pracovat s jejich emocemi,
 • Jak nalézá předměty jednání
 • Jak přerámovává sdělení stran
 • Jak pracuje s flipchartem

Pokud zbude čas, měl by uchazeč se stranami vybrat jedno z témat a hledat jeho řešení.

U zkoušky se nečeká, že by uchazeč dospěl se stranami k dohodě. Hodina je málo na to, aby bylo reálné udělat dohodu. Ale je to dost na to, aby komisi bylo jasné, zda a jak se uchazeč v mediaci a jejích technikách orientuje a jak je umí používat.

TIP: O tom, jak probíhá zkouška, si můžete přečíst můj předchozí článek Jak probíhají zkoušky na zapsaného mediátora. Otázky k písemné části zkoušky si stáhnete z webu MSp.

Zdroj: http://www.freepik.com/free-vector/business-meeting-silhouettes_723251.htm Designed by Freepik

Kdy se dozvíte výsledky

Okamžitě. Jakmile skončí ústní zkouška, tzn. vámi mediovaná kauza, sebereflexe uchazeče a zpětná vazba dávaná uchazeči komisí, komise se poradí a o výsledku uchazeče – za přítomnosti veřejnosti – ihned informuje.

Pokud zkoušku složíte, je potom potřeba zvlášť požádat o zápis do seznamu zapsaných mediátorů. Do seznamu se nedostanete automaticky po úspěšném složení zkoušky, je třeba zaplatit poplatek 5 000 Kč a poslat žádost o zápis.

Začněte hned teď

Chcete se stát zapsaným mediátorem? Zúčastněte se mého kurzu Výcvik mediace. Naučím vás vše potřebné pro vykonávání této profese, a to navíc i na příkladech z praxe.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top