NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak je to s výši odměny mediátora za provedenou mediaci

Cena mediace symbolizuje velmi důležitý aspekt. Zajímá vás, na kolik vás vyjde první setkání s mediátorem nebo mediace zpoplatněná smluvní cenou?

Cenu by klienti měli znát předem

Jak už bylo popsáno v předchozím článku, klienti by před zahájením mediace měli (a v případě, že se jedná o zapsaného mediátora musejí) být seznámeni s výší odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsobem jejího určení, popřípadě s ujednáním o záloze nebo o tom, že mediace bude provedena bezplatně.

Cena se liší podle typu mediace

Opět musíme rozlišit cenu za první setkání se zapsaným mediátorem, které stranám nařizuje soud, a za skutečnou mediaci.

První setkání s mediátorem

Cena za první setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, a to ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu (plus DPH, je-li zapsaný mediátor jeho plátcem).

Částka 400 Kč za hodinu je odměnou mediátora, strany se o její úhradu dělí rovným dílem. Pokud je nařízené setkání provedeno s každou stranou zvlášť, což lze, protože to zákon nezakazuje, platí 400 Kč za započatou hodinu každá ze stran.

Mediace zpoplatněná smluvní cenou

Jak už bylo popsáno v článku Jak to chodí na nařízeném setkání se zapsaným mediátorem, cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem není provést mediaci. Ta je zahájena až podpisem smlouvy o provedení mediace. Od podpisu této smlouvy je pak mediace zpoplatněna smluvní částkou, která se liší nejen místně v rámci ČR, ale v konkrétní lokalitě také mediátor od mediátora.

Cena většinou začíná na 500 Kč za započatou hodinu pro každou stranu. Horní hranice je velmi různorodá.

TIP: Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a osvojte si jednotlivé mediační techniky pro výkon profese mediátora.

Co spadá do mediátorovy odměny 

V odměně mediátora je obvykle započítán čas, který mediátor věnuje dojednání termínu mediace se stranami a provedení mediačního jednání včetně všech výstupů.

Platí se za sepsání mediační dohody zvlášť?

U otázky platby za sepsání mediační dohody je dobré se zaměřit na dvě věci, které spolu úzce souvisejí.

Odpovědnost za obsah mediační dohody

Zákon o mediaci jasně říká, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany sporu, nikdy ne mediátor (ani když je mediátor advokátem). Z logiky věci potom vyplývá, že dohodu by měly formulovat strany – ať už na mediačním jednání nebo po mediaci kdekoliv jinde.

Podle mě je důležité, aby dohoda skutečně obsahovala to, na čem se strany dohodly. A to jejich slovy, nikoliv formulacemi mediátora (dohoda upravuje další „život“ stran, nikoliv mediátora).

Kdo sepisuje mediační dohodu

Nemusí to být nutně mediátor. Strany se mohou dohodnout, že si dohodu sepíší v klidu doma, nebo že ji podle jejich pokynů sepíše advokát.

Podle mého názoru tedy z výše uvedeného vyplývá, že pokud za obsah mediační dohody odpovídají pouze strany sporu a pokud má dohoda obsahovat pouze to, na čem se strany při mediaci dohodly, mělo by být sepsání dohody součástí mediačního jednání (jestliže strany chtějí uzavřít dohodu písemně a v kanceláři mediátora). Strany by měly mediátorovi nadiktovat dohodu tak, jak by chtěly, aby zněla a zaplatit pak cenu za mediaci dohodnutou.

Podle mě tedy není v pořádku, když mediátor stranám nabízí, že dohodu sepíše po skončení mediačního jednání, a to za zvláštní cenu.

Jak se výše odměny určuje

Záleží na tom, jak se s mediátorem domluvíte. Nejběžnějšími způsoby určení odměny je:

  • Sazba za každou započatou hodinu (za den)
  • Odměna procentem z částky, o kterou se mediace vede
  • Odměna za dosažení dohody

V každém případě ale klienti vědí předem, kolik je mediace bude stát nebo aspoň mají možnost své výdaje ovlivnit dobou, kterou na mediaci stráví.

Platba v hotovosti nebo na fakturu

Opět jde o to, na čem se s mediátorem domluvíte. Pokud s tím budou obě strany (tedy vy a mediátor) souhlasit, nic tomuto způsobu platby nebrání. Platba na fakturu se objevuje spíš v obchodních sporech. U sporů fyzických osob je obvyklejší platba v hotovosti oproti příjmovému dokladu.

Jak je to s náhradou hotových výdajů

Zákon o mediaci umožňuje sjednat si náhradu hotových výdajů mediátora. Hotovými výdaji jsou zejména:

  • Cestovní výdaje
  • Poštovné
  • Náklady na pořízení výpisů a kopií

Strany mají v každém případě právo na to, aby jim mediátor tyto náklady prokázal. Není možné, aby si mediátor tímto způsobem uměle navyšoval cenu za mediaci nebo dokonce za soudem nařízené jednání.

V praxi jsem se setkala se situací, kdy mediátor neměl vlastní kancelář a formou náhrady hotových výdajů nechal strany zaplatit pronájem kanceláře využívané nárazově pro tento účel v zařízení specializujícím se na komerční krátkodobý pronájem. Tento způsob nevnímám jako příliš šťastný.

Záloha na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů

Mediátor může od stran žádat předem přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

V praxi půjde zřejmě nejčastěji o situaci, kdy je domluven termín mediace a mediátor se chce vyhnout situaci, kdy se strany bez omluvy nedostaví a on tak ztratí čas, který mohl věnovat jiným klientům.

Osvojte si mediační techniky praktickým výcvikem

Láká vás profese mediátora? Absolvujte kurz Výcvik mediace, na kterém se naučíte vše potřebné pro její vykonávání. Kurz vás navíc připraví i na zkoušky mediátora.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top