Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Smlouva o provedení mediace: 7 odpovědí na nejčastější otázky

Někdy se na mě obrátí lidé s informací, že byli na mediaci a s dotazem, jestli je správně, že je mediátor „donutil“ podepsat nějakou smlouvu. V tomto článku vám proto vysvětlím, kdy se podepisuje smlouva, k čemu slouží a co by ne/měla obsahovat.

1/ Kdy je smlouva o provedení mediace nezbytná?

Pokud mediaci provádí zapsaný mediátor, ukládá mu zákon o mediaci povinnost uzavřít před zahájením mediace smlouvu o provedení mediace.

2/ Kdo má povinnost uzavřít smlouvu o provedení mediace?

Tuto povinnost zákon ukládá pouze zapsaným mediátorům. Mediátoři nezapsaní, tedy ti, kteří nesložili státní zkoušku na Ministerstvu spravedlnosti (advokáti na ČAK), smlouvu uzavírat nemusejí.

3/ Kdy je nutné smlouvu uzavřít?

Vždy před zahájením mediace samotné.

Tato smlouva je smlouvou mezi mediátorem a stranami a jedná se v podstatě o smlouvu o provedení služeb. Zákon říká, že mediace je zahájena teprve uzavřením smlouvy o provedení mediace. Zapsaný mediátor tedy s vámi tuto smlouvu uzavřít musí, protože teprve jejím uzavřením je mediace formálně zahájena (§ 4 zákona o mediaci).

TIP: Přečtěte si, jak lze hodnotit úspěšnost mediace a jak úspěšnou mediaci definuji já.

4/ Musím jako klient smlouvu s mediátorem podepsat?

Pokud chcete využít služeb zapsaného mediátora, pak ano. Pokud ovšem s obsahem smlouvy nesouhlasíte, musíte vyjednávat.

5/ Co musí být obsahem smlouvy o provedení mediace?

Zákon říká, že smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň:

 • označení stran konfliktu,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,
 • vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,
 • výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně,
 • dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

POZOR: Strany musí bezpečně vědět už před začátkem mediace, kolik je mediace bude stát nebo jak se její cena vypočítá.

O těchto věcech tedy není možné s mediátorem vyjednávat, jejich zakotvení ve smlouvě vyžaduje zákon.

6/ Co může být dále obsahem smlouvy o provedení mediace?

V některých smlouvách o provedení mediace může mít mediátor zakotvené i další věci. Zákon mu totiž ukládá ještě povinnost poučit před zahájením mediace strany konfliktu:

 • o svém postavení při mediaci,
 • o účelu a zásadách mediace,
 • o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody,
 • o možnosti mediaci kdykoliv ukončit,
 • o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace.

Mediátor může strany poučit ústně nebo písemně

Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že:

 • zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a
 • že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

Toto může být zakotveno v písemné smlouvě nebo může mediátor strany o těchto věcech poučit ústně.

Součástí bývají i další ustanovení

Někteří mediátoři mají ve svým smlouvách předpřipravená další ustanovení, typicky například:

 • povinnost mlčenlivosti stran konfliktu nebo
 • větu o tom, že strany zbavují mediátora povinnosti mlčenlivosti.

7/ Může mediátor strany „donutit“ smlouvu podepsat?

O všech těchto ustanoveních je možné s mediátorem vyjednávat (smlouva je dokument, na kterém se shodnou všechny její strany – není jednostranně „vnuceným“ papírem). Pokud se vám tedy nezdá, že povinnost mlčenlivosti byste měli mít, ale mediátor ne, s mediátorem o tom jednejte, nebo si najděte mediátora jiného.

To je také odpověď na otázku, jestli může mediátor strany „donutit“ smlouvu podepsat.

Nemůže. Má ale výše popsané povinnosti stanovené zákonem, takže na těch trvat musí. Pokud strany toto neakceptují, nemůže zapsaný mediátor mediaci provést.

Pokud se ale se stranami neshodne na obsahu smlouvy v bodech, které zákon nevyžaduje, nesmí být nikdo donucen takovou smlouvu podepsat.

Nařízené první setkání a mediaci lze oddělit

Tady je ještě důležité zmínit, že pokud strany přijdou na nařízené první setkání se zapsaným mediátorem a usoudí, že by mediaci chtěly absolvovat, je nutné udělat mezi nařízeným setkáním a mediací jasný předěl.

Jakmile tedy strany vyjádří s mediací souhlas, měl by se mediátor ujistit, zda chtějí mediaci u něj nebo u jiného mediátora (ano, je možné absolvovat nařízené setkání a samotnou mediaci u různých mediátorů). Pokud strany chtějí u tohoto mediátora rovnou absolvovat mediaci, musí s nimi mediátor ještě před samotným jednáním podepsat smlouvu, a to i když k mediaci dochází bezprostředně po nařízeném setkání.

Zajímá vás o průběhu mediace více?

Přečtěte si i mé další články, ve kterých se věnuji nejrůznějším otázkám z oblasti mediace.

Čtěte mé další články v blogu

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.