fbpx

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Víte, jakými způsoby lze ukončit mediaci?

Kolem otázky, jak může být mediace ukončena, panuje stále řada nejasností. Nejčastějším mýtem je asi mýtus o tom, že dokud není uzavřena mediační dohoda, mediace trvá. Tak to ale není. Kdo, kdy, z jakého důvodu a jak tedy může mediaci ukončit?

Kdo může ukončit mediaci?

Kterákoliv ze stran smlouvy o provedení mediace, tedy jak mediátor, tak kterýkoliv z klientů. Právě informaci o tom, že klienti mohou mediaci ukončit kdykoliv v jejím průběhu, a to i bez udání důvodu, musí mediátor stranám sdělit ještě před zahájením mediace.

Mediátor mediaci v některých případech dokonce ukončit musí. Je to tehdy, pokud:

  • vznikne důvod pochybovat o mediátorově nepodjatosti,
  • nebo se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok.

Kdy může být mediace ukončena?

ČTĚTE ČLÁNEK: Na jaké dokumenty můžete při mediaci narazit a co znamenají

Obecně mediace končí uzavřením mediační dohody, kterou se spor mezi stranami vyřeší. Ukončit mediaci je ale samozřejmě možné, i když k uzavření dohody nedojde.

Mediaci může ukončit kterákoliv ze stran kdykoliv v průběhu mediace. Může to být přímo na mediačním jednání, kdy některá ze stran prohlásí, že dále v mediaci nechce pokračovat.

Během mediace se ale mohou všechny strany shodnout na tom, že v mediaci pokračovat nechtějí. I v takovém případě má mediátor povinnost sepsat písemné prohlášení stran o ukončení mediace, podepsat ho a předat stranám.

Klienti ale mohou chtít mediaci ukončit i v době mezi jednotlivými mediačními schůzkami. V takovém případě by to měli mediátorovi oznámit písemně (stačí mailem). Mediátor má potom povinnost doručit toto písemné prohlášení ostatním stranám konfliktu. Okamžikem doručení tohoto prohlášení všem stranám mediace končí a další (byť třeba naplánované) mediační setkání se už neuskuteční.

Existují ještě nějaké způsoby, jak může mediace skončit?

Ano, typicky je to uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace. Tu musí každý zapsaný mediátor s klienty uzavřít před zahájením mediace.

Smlouva může být:

  • na dobu určitou
  • nebo neurčitou.

Pokud je na dobu neurčitou, musí být ukončena některým ze způsobů uvedených výše.

Mediace dále končí pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo jeho vyškrtnutím ze seznamu zapsaných mediátorů, o čemž má mediátor povinnost vždy strany informovat.

Asi nejméně častým způsobem ukončení mediace bude smrt mediátora nebo jeho prohlášení za mrtvého, případně smrt, prohlášení za mrtvého nebo zánik jedné ze stran konfliktu.

Jak lze ukončit mediaci při nařízeném setkání s mediátorem?

ČTĚTE ČLÁNEK: Jak to chodí na nařízeném setkání se zapsaným mediátorem

Pokud soud nařídil stranám setkání s mediátorem, může nastat několik situací:

Strany mediaci podstoupit nechtějí

Strany poté, co je mediátor informuje o tom, co je mediace, k čemu by jim mohla být užitečná a co by od ní mohly očekávat (což je smyslem a účelem nařízeného setkání) mediátorovi sdělí, že mediaci nechtějí nebo ji chtějí s jiným mediátorem.

V takovém případě jim mediátor vydá potvrzení o tom, že splnily soudem uloženou povinnost. Ze zákona přitom mediátor nesmí toto potvrzení sám zasílat soudu – má povinnost jej stranám vydat.

Tím nařízené setkání končí. Nepodepisuje se smlouva o provedení mediace, mediace není zahájena a není tedy co ukončovat.

Strany mediaci podstoupit chtějí

Po nařízeném setkání nebo v jeho průběhu se strany shodnou, že mediaci u tohoto mediátora budou chtít.

V takovém případě má mediátor povinnost (uloženou zákonem o mediaci) se stranami podepsat smlouvu o provedení mediace.

Takto zahájená mediace potom může být ukončena všemi způsoby přesně tak, jak je popsáno výše v článku.

Staňte se mediátorem

Přihlaste se na kurz Výcvik mediace a naučte se vše podstatné pro vykonávání profese mediátora. Kurz vás navíc připraví i na zkoušky mediátora.

Zjistěte o kurzu více

© JUDr. Radka Medková | ochrana osobních údajů | obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.


Knížka: Z praxe mediátorky

PDF knížka ZDARMA
Z praxe mediátorky: Spokojené vztahy snadno a bez námahy

Odesláním tohoto formuláře žádáte jako možný budoucí uchazeč o absolvování některého z kurzů mediace, o zaslání dalších informací o mediaci a o nabízených kurzech. E-mailovou adresu, kterou jste nám takto sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho zájmu o účast na některém z námi pořádaných kurzů mediace, který jste projevili vyplněním formuláře a stažením elektronické publikace, Vám můžeme zasílat v mezích legitimního očekávání také další informace o našich akcích, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

V tomto případě však máte právo kdykoliv proti takovému zasílání dalších informací vznést námitku (v zápatí každého e-mailového sdělení je možnost „odhlásit odběr“) a toto zasílání dalších informací bude ukončeno.