NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Jak může mediace ovlivnit běh promlčecí lhůty

Mediátor nemusí být zároveň právník, nebo advokát. I přesto ale musí mít určité povědomí o právních pojmech. Některé právní instituty pak mohou mediaci, případně spor řešený v rámci mediace, ovlivnit velmi výrazně. Jedním z takových institutů je tzv. promlčení. Podívejme se na něj podrobněji.

Autorkou tohoto článku je JUDr. Klára Dostálová.

Co je promlčecí lhůta

Promlčení, nebo také promlčecí lhůta, je zjednodušeně řečeno období, ve kterém můžete uplatnit své právo u soudu (např. zažalovat vrácení dlužných peněz). Základní promlčecí doba činí 3 roky.

Promlčecí lhůta v praxi

Pokud se tedy budeme držet příkladu zapůjčených a nevrácených peněz, může modelová situace vypadat následovně. Domluvíte se s dlužníkem, že vám peníze vrátí 29. 4. 2022. Peníze vrácené nejsou, dlužník se neozývá. Co teď s tím? Nejdřív budete pravděpodobně telefonovat a psát e-maily. Pak možná zajdete za advokátem, aby dlužníkovi napsal nějaký formální dopis.

Když ale všechny pokusy selžou, pravděpodobně vás (nebo advokáta) napadne obrátit se na soud. A nyní se dostáváme k promlčení. Na soud se totiž musíte obrátit nejpozději do 3 let od doby, kdy jste se na něj v dané věci mohli obrátit poprvé.

Takový den nastane nejčastěji hned den poté, co vám měl dlužník zaplatit. V našem případě by vám tedy promlčecí lhůta začala běžet 30. 4. 2022 a skončila by 30. 4. 2025. Do této doby byste museli podat žalobu soudu na zaplacení dlužné částky. Pokud byste to nestihli, právo by se vám takzvaně promlčelo a dlužník by vám už nic platit nemusel, pokud by na to soud upozornil.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je to mediace a z jakých úhlů pohledu na ni lze pohlížet

Promlčecí doba a mediace

Může se ale stát, že se se svou záležitostí  (např. dlužnou částkou) obrátíte na mediátora. A najednou je 2. 5. 2025, mediace stále neskončila, dohoda v nedohlednu a vy jste žalobu nepodali.

V takovém případě nemusíte zoufat, protože přesně na tyto případy myslí občanský zákoník. V něm je stanoveno, že: V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po dobu jednání neběží.“ 

V překladu tato věta znamená dvě věci:

  • pokud s dlužníkem budete vyjednávat ještě před tím, než měl být dluh zaplacený, tedy před 29. 4. 2022 a jednání nedopadnou, začíná vám promlčecí lhůta běžet až od té chvíle, kdy s vámi dlužník dále výslovně odmítl jednat (a současně nejdříve 30.4.2022);
  • pokud s dlužníkem budete vyjednávat v období mezi 30. 4. 2022 – 30. 4. 2025, tedy za běhu promlčecí lhůty, tak se tato lhůta po dobu mimosoudních jednání (vyjednávání) tzv. zastaví, tedy neběží a rozběhne se opět po ukončení vyjednávání.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace má své místo i v trestním řízení: jak funguje?

Promlčecí lhůta ve smlouvě o mediaci

A nyní se dostáváme k samotné návaznosti promlčení na mediaci. Mediace totiž je mimosoudním vyjednáváním, které běh promlčecí lhůty zastavuje.

A dohodou o mimosoudním jednání se pak rozumí i nám známá smlouva o mediaci. Z toho důvodu je ve smlouvě o mediaci důležité myslet na přesné popsání dvou věcí:

  • kdy smlouva začíná a také kdy končí – proto doporučujeme smlouvu o mediaci uzavírat vždy na dobu určitou, aby bylo v případě pochybností zřejmé, od kdy do kdy mediace (tedy mimosoudní vyjednávání) přesně trvala, resp. od kdy do kdy promlčecí lhůta neběžela (a o jakou dobu se promlčecí doba prodlužuje);
  • jaký je předmět mediace, tedy o čem se přesně jednání vede; mediační klienti totiž mezi sebou mohou řešit mnoho věcí (např. i dvě různé peněžité půjčky) a mediátor musí ve smlouvě o mediaci přesně vymezit a popsat, o čem se mediuje, a to právě proto, aby bylo zřejmé, pro jakou záležitost promlčecí lhůta neběží

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak probíhá facilitativní mediace aneb Jaké jsou její fáze?

Promlčecí lhůta má v mediaci velkou výhodu

Možná se vám nyní zdá promlčení a jeho provázání s mediací jako příliš složitý konstrukt, ale pro mediaci to vytváří jednu nespornou výhodu.

Pokud řešíte kauzu, u které vám hrozí, že vám promlčecí lhůta brzy uběhne a současně se vám zatím nechce podávat žalobu, je mediace ideální. Jak jsme vysvětlili, po dobu uzavření smlouvy o mediaci promlčecí lhůta neběží. Vy se tedy v klidu můžete nadechnout a pokusit se váš spor v mediaci vyřešit.

Pokud to dohodou nedopadne, nemusíte zoufat, že budete muset hned druhý den běžet na soud podávat žalobu. I na takové situace občanský zákoník myslí. Promlčecí lhůta totiž neskončí dřív než za 6 měsíců od dne, kdy začala znovu běžet. To znamená, že neskončí dříve, než za 6 měsíců po ukončení smlouvy o mediaci.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKLze absolvovat mediaci souběžně se soudním řízením?

Zjistěte o mediaci více

Chcete nabídku svých služeb rozšířit o mediační techniky? Chcete se naučit řešit konflikty s chladnou hlavou? Přihlaste se na některý z mediačních kurzů se srozumitelným výkladem.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top