NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Mediace má své místo i v trestním řízení: jak funguje?

Víte, že mediaci je možné využít i v trestním řízení? Přečtěte si, kdo ji v takovém případě realizuje, jaké zásady je třeba dodržovat a zda je možné mediaci v trestním řízení nařídit.

Autorkou tohoto článku je Mgr. Jitka Morávková.

Kdo realizuje mediaci v trestním řízení?

Jeden z prvních právních předpisů, který mediaci definoval jako činnost směřující k urovnání konfliktního stavu, která je podstatnou součástí mimosoudního řešení sporu mezi obviněným-pachatelem a poškozeným v trestních věcech, byl Zákon o probační a mediační službě.

Mediace v trestním řízení (dále v článku může být použito spojení „trestní mediace“) je jiná disciplína než mediace civilní. Jeden z mnoha faktorů, který odlišuje mediaci civilní od mediace v trestním řízení, je ten, že trestní mediace je zaměřena na práci s konfliktem, který vychází ze spáchání trestného činu.

„Trestní mediace“ má také nastavena pevnější pravidla než v civilní mediace

Mediaci v trestním řízení se věnuje Probační a mediační služba (při civilních mediacích jsou to zapsaní nebo nezapsaní mediátoři), která spolupracuje při hledání oboustranně přijatelného řešení s poškozeným a obviněným. Zprostředkovává a vede tedy s nimi samotné jednání. Trestní mediaci vždy zahajují tzv. oddělená jednání v rámci přípravy na samotnou mediaci, kdy pracovník Probační a mediační služby hovoří s každou stranou zvlášť a zjišťuje, zda vůbec k mediaci může dojít. 

Další jinakostí je odlišné postavení klientů při využití civilní mediace. V civilní mediaci mají strany (klienti) formálně stejné postavení. Při trestní mediaci vstupují strany do mediačního procesu jako pachatel (případně obviněný) a poškozený.

A stejně jako je jiné postavení stran při mediaci v trestním řízení, je i jiná role mediátora – probačního úředníka ve srovnání s  rolí (zapsaného) mediátora tak, jak jej zná Zákon o mediaci. Jednou ze základních odlišností je, že probační úředník pracuje s informacemi, které mají trestně právní povahu, má k těmto informacím ze své pozice dopředu přístup a při vedení mediace s těmito informacemi pracuje.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe mediace zdlouhavý a neefektivní způsob řešení konfliktů?

Jak je to s hlavními zásadami mediace v trestním řízení?

Také při využití trestní mediace dbá Probační a mediační služba, resp. její úředníci, kteří mediaci přímo vykonávají, na dodržování základních zásad mediace – dobrovolnosti, mlčenlivosti, nestrannosti a neutrality mediátora. Zároveň mají potřebné znalosti právních předpisů a důležité profesionální dovednosti z oblasti komunikace a vyjednávání. Tito úředníci také vyhodnocují, zda je konkrétní trestný čin vhodný k mediaci,  jako prostředku k dosažení dohody.

Další základní zásadou, kterou mají civilní i trestní mediace společné, je důraz na princip percepce – tzn. změnit soupeřící přístup klientů na spolupracující přístup. Jedině tak bude možné tvořit stabilní a životaschopnou dohodu. 

Důležitá je také zásada odpovědnosti. I v trestní mediaci jsou za obsah dohody odpovědné strany, a pouze ony odpovídají za naplnění této dohody. Tedy mají povinnost jednat v souladu s dohodnutým. 

Neméně důležitá je také schopnost mediátora orientovat rozhovor v mediaci do budoucna. To znamená, že mediátor – probační úředník – sice vychází z minulosti jako ze zdroje informací, ale mediaci vede tak, aby řešení bylo realizovatelné a přineslo klientům do budoucna úlevu a klid.

 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Je možné mediaci v trestním řízení nařídit a kdo ji může využít?

Tak, jako není možné mediaci nařídit v civilních věcech, není možné ji nařídit ani v trestním řízení.  Prvním předpokladem pro vstup do mediačního procesu je individuální dobrovolnost poškozeného a pachatele

Samotnou mediaci pak lze provádět kdykoli v průběhu samotného trestního řízení. 

Na probační službu se může obrátit sám pachatel nebo poškozený, jejich příbuzní a další osoby, jež byly trestným činem poškozeny.

Trestní mediaci může také doporučit státní zástupce, soud, kurátor pro mládež a dospělé, policie apod. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže mediátor vést mediaci i tehdy, když klienty zná?

A proč se mediace v trestním řízení praktikuje?  

Mediace byla začleněna do trestního řízení jako opak retributivní justice, kde je způsob rozhodování založen na nutnosti a důležitosti potrestání a výběru adekvátního odpovídajícího trestu. Mediace se jako nástroj restorativní justice zaměřuje na obnovení předchozích poměrů – ať jsou to právě vztahy, kvalita života a zdraví, apod. 

Mediace je v trestním řízení používána zejména na méně závažné trestné činy. Jsou to například drobné krádeže, poškozování obecního majetku a činy z nedbalosti – typickým příkladem může být ublížení na zdraví při dopravní nehodě. 

Mediace v trestním řízení jako nástroj restorativní justice funguje efektivně při hledání, volbě a realizaci řešení, a navazuje na činnost soudů a státních zástupců méně autoritativním a formálním způsobem a je také časově úspornější

Jaký může být výsledek mediace v trestním řízení?

Trestní mediace je úzce spjatá s trestním řízením a samotný výsledek mediace je pak v dalším řízení zohledněn. Zde je možné pro představu uvést jako důsledek trestní mediace tzv. odklon v trestním řízení. To stručně řečeno znamená, že pachatel s poškozeným uzavřeli dohodu o uznání viny a trestu a státní zástupce/soud s touto podobou dohody souhlasil a zahájil potřebné kroky vedoucí k samotnému odklonu.

Forma odklonu může být v podobě:

  • zastavení trestního stíhání,
  • narovnání,
  • vydání trestního příkazu,
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
  • a odstoupení ve věcech mládeže od trestního stíhání. 

Smyslem tohoto článku je podat základní informace srozumitelným způsobem a ukázat, že mediace má v naší společnosti zapuštěny své kořeny v různých sférách a podobách. Mediace je zkrátka a jednoduše užitečný nástroj při řešení konfliktů a hledání a tvoření samotného řešení.

Staňte se mediátorem i vy

Láká vás profese mediátora? Přihlaste se na kurz mediace, který vás naučí techniky ihned využitelné v praxi. Díky Výcviku mediace budete plně připraveni na samostatné vedení reálných mediačních kauz během pouhých 9 dní.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top