NYNÍ v prodeji nová kniha Praktická mediace » zjistěte více

Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Je možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci?

Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu stran za přítomnosti mediátora, který podporuje komunikaci mezi stranami konfliktu tak, aby mohly nalézt smírné řešení. Je možné jednotlivé strany na mediaci zastoupit na základě plné moci? 

Plná moc u mediace fyzických osob

Pokud jsou strany konfliktu fyzickými osobami, je skutečně na místě, aby se mediace účastnily přímo osobně. Na mediaci je důležitá právě ona osobní složka, tedy přítomnost těch osob, které jsou přímo na konfliktu zúčastněné a jako takové o něm i nejvíce ví.

Nemá totiž smysl, aby mediátor „urovnával“ spor při jednání s osobami, které na sporu ani jeho výsledku osobně nejsou zainteresovány. Podstatné je, aby mediátor umožnil stranám hledat řešení, se kterým budou spokojené strany. Tedy ti, kterých se budou dotýkat důsledky mediační dohody. Netřeba říkat, že takové řešení lze sotva nalézt, pokud se strany tohoto procesu samy nezúčastní.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJe mediační dohoda závazný dokument nebo jen cár papíru?

Příklad z praxe mediace fyzických osob

Pokud si to tedy ukážeme na konkrétním příkladu, při rodinné mediaci v rámci sporu rodičů o péči o děti by se mediace měli účastnit oba rodiče. Není vhodné, aby se jeden rodič nechal zastoupit třetí osobou a na mediaci nepřišel. To samé platí pro spory týkající se rozvodů manželství. Zde je pro možnost nalezení smírného řešení klíčová role stran, kterých se spor týká (rodičů, manželů).

To samé platí ale i pro jiné spory fyzických osob, ať už jde o sousedské spory nebo i o spory mezi jednotlivými zaměstnanci (například kolegy ze stejné kanceláře) apod.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKV čem vám mediace pomůže a v jakých případech je bezmocná

Plná moc u mediace právnických osob

Určitá specifika mohou vykazovat obchodní mediace, kdy jde o spory právnických osob (například obchodních společností – společností s ručením omezeným, akciových společností apod.).

Je poměrně běžné, že se mediace za společnost účastní její členové statutárního orgánu. Členové statutárního orgánu (jednatelé u společnosti s ručením omezeným), by měli doložit například výpis z obchodního rejstříku, dle kterého jsou oprávněni společnost zastupovat. 

Členové statutárního orgánu by ale zpravidla neměli trvat na své účasti na mediaci v situaci, kdy je ve společnosti jiná osoba, která o daném konfliktu ví více než oni. Je totiž na místě, aby se mediace zúčastnily ty osoby (pracovníci právnických osob), které o daném případu ví nejvíce. Zde může jít zejména o zaměstnance dané právnické osoby, který řešil záležitost, ze které vznikl spor, který má být předmětem mediace.

Právě zaměstnanci budou potřebovat k účasti na mediaci za společnost řádnou plnou moc udělenou společností (podepsanou statutárním orgánem společnosti v souladu s jejich způsobem zastupování podle obchodního rejstříku). V této plné moci by ovšem také mělo být uvedeno, v jakém rozsahu je zaměstnanec za společnost oprávněn sjednávat dohody. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace v pracovním prostředí: jaké jsou její výhody a nevýhody?

Příklady z praxe mediace právnických osob

Pro představu může být vhodné, aby ve sporu o zaplacení ceny za zboží dodané s vadami zastupoval společnost na mediaci zaměstnanec, který provedl objednávku zboží nebo který byl přítomen při předání vadného zboží. Ve sporech týkajících se fakturace a s ní spojených účetních záležitostí může být efektivní, aby se mediace zúčastnili účetní pracující v daných společnostech. 

Jestliže se mají na mediaci řešit marketingové a reklamní záležitosti právnických osob (například spor z objednané reklamy) může být nejlepší, půjde-li na mediaci právě pracovník oddělení marketingu, který takovou záležitost řešil. 

Nabízí se řada dalších příkladů – v rámci sporu z výstavby budovy stavěné právnickou osobou pak může být vhodná účast (vedoucího) pracovníka stavebního oddělení, který má výstavbu na starost. Se spory v souvislosti s dodávkami zboží do skladu právnické osoby či v souvislosti s fungováním skladu pak může být nejlépe obeznámen vedoucí skladu nebo jiný pracovník takového skladu apod.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKK čemu lidé potřebují mediátora (když existují advokáti)?

Může klienty na mediaci zastoupit advokát?

V praxi se také setkáváme se situací, kdy klient (právnická osoba) požádá svého advokáta, aby se za něj mediace účastnil s touto argumentací: „Vždyť o tom víte nejvíce, tak na mediace běžte za mě.“ Je to možné? Mám za to, že tato situace zřejmě zcela vyloučena není, každopádně se domnívám, že to obvykle nebude žádoucí, když advokát nebyl zpravidla přítomen sporu, který se v mediaci řeší. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Musí i v takovém případě mediátor dodržovat princip mlčenlivost?

Zapsaný mediátor má zákonnou povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace (§ 9 zákona o mediaci). Bude-li účastník mediace zastoupen třetí osobou na základě plné moci, může vyvstat otázka, jak v takovém případě bude mediátor plnit svou povinnost mlčenlivosti.

Mediátor se logicky dozvídá informace o sporu přímo od stran sporu nebo od jejich zástupců. Pokud pošle právnická osoba na mediaci svého zaměstnance, pak se mediátor tyto informace dozví od tohoto zaměstnance. Komu ze zastoupené právnické osoby bude mediátor v takových případech moci poskytnout informace o mediaci? Stranou sporu je zde přímo právnická osoba, nikoliv zaměstnanec, který se za právnickou osobu na mediaci dostavil, z čehož plyne, že mediátor může komunikovat s touto právnickou osobou (zpravidla s jejími jednateli). 

Samozřejmě ale mediátor nemůže informace chráněné mlčenlivostí sdělit jakémukoliv dalšímu zaměstnanci nebo pracovníkovi právnické osoby – musí vždy zkontrolovat, zda je oprávněn takovému dalšímu zaměstnanci nebo pracovníkovi důvěrné informace sdělit (právnická osoba by dalšího zaměstnance musela zprostit mlčenlivosti vůči dalším zaměstnancům nebo jiným pracovníkům, aby mediátor mohl informaci sdělit jiným zaměstnancům). 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKLze absolvovat mediaci souběžně se soudním řízením?

Závěrem

Jak je patrné z výše uvedeného popisu, u fyzických osob může být zastoupení třetí osobou na základě plné moci dokonce kontraproduktivní a nelze ho doporučit. V případě obchodních mediací, kde se řeší spory právnických osob, ale naopak může být na místě, pokud tato právnická osoba „vyšle“ na mediaci toho svého pracovníka, který o řešeném sporu má nejvíce informací. Právě v těchto případech se nabízí využití plné moci. 

Zároveň je třeba říci, že plné moci by v mediacích neměly být nadužívány a že by měly být udělovány skutečně jen v případech, kdy to může pomoci řešení věci. Podstata mediace je totiž založena na tom, že je potřebná osobní přítomnost stran.

Staňte se mediátorem i vy

Láká vás profese mediátora? Přihlaste se na prakticky zaměřený Výcvik mediace a naučte se během pouhých 9 dnů vše podstatné pro vykonávání této profese.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top