Kurzy mediace od profesionální mediátorky

POZOR: Přihlašujte se na ŽIVÝ ONLINE kurz Úvod do mediace » zjistěte více

Mediace v obchodněprávních vztazích⁠ –⁠⁠⁠⁠ jaké možnosti nabízí?

Opožděné nebo neúplné dodání služby, otazníky nad kvalitou dodaného plnění, investiční spory, nezaplacená faktura anebo „ukradené know how“. To všechno může být realita v obchodněprávních vztazích. Na scénu poté přichází podnikový právník, potažmo advokát. Ale jaké možnosti nabízí mediace?

Autorkou tohoto článku je Terezia Mohylová.

Co je mediace v obchodních věcech

Mediace v obchodněprávních vztazích definitivně má své místo. Zároveň ale také má svá specifika. Pojďme se tedy na ně blíže podívat.

Obecně lze říci, že za mediaci v obchodních věcech považujeme mediaci mezi podnikatelskými subjekty. Potažmo mezi živnostníky či právnickými osobami tam, kde předmětem vztahu mezi těmito subjekty je závazek spojený s realizací jejich obchodní činnosti. 

Řešení konfliktů v obchodních věcech lze vnímat nejen na úrovni mezi podnikateli/právnickými osobami navzájem, ale také mezi podnikateli a dotčenými státními úřady.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKCo je to mediace a z jakých úhlů pohledu na ni lze pohlížet

Obchodní vs. občanskoprávní mediace

Pojďme se nyní podívat na rozdíly v kauzách obchodních a občanskoprávních mediací. Do občanskoprávních mediací přitom v širším pojetí zahrnu také rodinnou mediaci, mediaci v dědických věcech, sousedské spory anebo pracovněprávní záležitosti. 

V případě občanskoprávních mediací se jedná převážně o jednotlivce. Tedy fyzické osoby, které přímo, samostatně a individuálně participují v dané situaci. Na situaci se podílí svým emočním zapojením, individuálním vnímáním a svými konkrétními potřebami.

Pro obchodní mediace vidím stejnou rovinu tehdy, když je obchodní spor veden mezi podnikateli, živnostníky. Míra jejich osobní zainteresovanosti na situaci je bezesporu jasně daná. Možnost vyjádření a zhmotnění svých skutečných potřeb, stejně jako formulace a spolupráce na vznikající dohodě, jsou rovněž evidentní. 

Vedle toho pak žijí svým životem právě případy, kdy se jedná o spor mezi právnickými osobami. Tady se od roviny jednotlivce posouváme na úroveň řekněme vnitropodnikovou. Jednotlivec není tím, na koho celistvě dopadají všechny aspekty související s konfliktem. Situace se rozlévá někam do útrob celé společnosti. 

Například v případě právnické osoby a sporu o nezaplacené faktury se může výrazně tříštit okruh skutečných potřeb, a to v závislosti na míře dopadu dané situace právě na konkrétní jednotlivce. Jinými slovy, jinak a s jinými potřebami bude situaci vnímat zaměstnanec na pozici výkonného manažera, jinak obchodní ředitel firmy a jinak pak zaměstnanec z finančního oddělení.  

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMediace má své místo i v trestním řízení: jak funguje?

Jaká je míra úspěšnosti mediace

Míra úspěšnosti závisí zcela jistě na tom, zda se mediačního jednání účastní osoba, která má s danou kauzou jasnou osobní souvislost, je situací dotčena a PŘEDEVŠÍM je tím, kdo je schopen vyjádřit závazný názor a vytyčit pole pro vyjednání případné dohody.

Příklad z praxe

Vezměme si třeba spor plynoucí z činnosti oddělení marketingu, který vznikl při jeho kooperaci s obchodním partnerem nebo subdodavatelem. V takovém případě může nastat výše zmíněná různost v okruhu skutečných potřeb. Pro majitele firmy bude zřejmě jeho potřebou zachování dobrých obchodních vztahů a ochrana obchodního jména. Pro manažera dotčeného oddělení pak zájem na tom, aby nebyla celkově ohrožena jeho osobní pozice, potažmo kariérní budoucnost. A pro finanční oddělení pak bude důležité vyřešení finanční stránky situace jako takové.

Pro úspěšnost mediace je tedy klíčové, aby se jí účastnily osoby jednak zainteresované na předmětné situaci, ale především s mandátem vymezit parametry dohody. 

A jak se v tom orientují nadnárodní korporace?

V tomto směru bych ráda pojmenovala možné úskalí z pohledu společností, které jsou součástí například nadnárodní korporace. Výše zmíněné scénáře se mohou z jejich pohledu jevit jako neužitečné a nefunkční. Důvodem bude pravděpodobně v mnoha ohledech vertikalizovaná pravomoc pro rozhodování o řadě situací.

Lokální entity často podléhají například finálnímu schválení či obecně posouzení situace ze strany svých mateřských společností či specializovaných interních týmů. Tyto týmy se orientují ryze na jednu problematiku uvnitř celé korporace a jsou tak centralizované. Ani v tomto případě však situaci nevidím jako bezvýchodnou.

Domnívám se, že je třeba s tímto faktem od počátku pracovat. Takto jej v úvodu pojmenovat a nastavit jednání tak, aby strany transparentně jednaly o jakémsi variantním řešení. Jednat se může i o více variantách a dojít může k domluvě příštího jednání, které dané závěry zfinalizuje či vnese do situace nové aspekty.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKMůže být váš advokát zároveň vaším mediátorem?

Jaké jsou výhody obchodní mediace?

Mezi výhody obchodní mediace lze jednoznačně zařadit rychlost a úsporu času. V obchodní rovině jsou zároveň mediační klauzule stále více a více vtělovány do závěrečnch ustanovení smluv.

Je to zejména zájem na dobrých obchodních vztazích, který převládne nad vidinou vleklého obchodního sporu. Nadto bývá předmět samotného sporu často velmi složitý. Pokud jde o věcnou rovinu, dává mnohem větší smysl toto řešit a projednat přímo s partnerem, který spoluvytváří původní obchodní vztah, než složitě popisovat a objasňovat řadu procesních podání před soudem. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKŘešení sporů metodou collaborative law vs. mediace

Na co při obchodní mediaci nezapomenout

Z praktického pohledu se nabízí zmínit pro mediátory ještě jednu věc. Na jednání za účasti právnické osoby, anebo s účastí státní správy či samosprávy, je třeba vždy v úvodu ověřit, že osoba účastna na jednání je osobou řádně jednající.

Toto vyplývá například ze:

  • stavu zápisu v obchodním rejstříku,
  • doloženého písemného pověření
  • anebo plné moci k jednání o předmětné záležitosti.

Vedle toho účast nelze nahradit pouze účastí zplnomocněného advokáta, neboť mediátor má za úkol zjišťovat názory a skutečné zájmy stran konfliktu. A to nelze generálně pokrýt pouze účastí advokáta.

Závěrem tak zbývá doplnit, že samozřejmě mediace zůstává jako jedna z variant, jak řešit vzniklou situaci a není lékem na vše. Každopádně nepochybně zůstává skvělým hybatelem zcela nových směrů.

Zjistěte více

Zjistěte o mediaci více. Absolvujte některý z kurzů se srozumitelným výkladem a osvojte si mediační techniky, které budete moct okamžitě uplatnit v praxi.

© JUDr. Radka Medková | všechna práva vyhrazena
ochrana osobních údajů | cookies |obchodní podmínky

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top